Катюжанський дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Лелеченя"
     
      ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України 04.12.2015 № 1118)
          Затверджений у сумі: Чотири мільйона чотириста шістдесят шість тисяч триста грн. 00 коп. (4466300 грн. 00 коп.)
      (сума словами і цифрами)
      Сільський голова
      (посада)
      Заводська Л.І.
      (підпис) (ініціали і прізвище)
      20.12.2017
      (число, місяць, рік) М.П.  
Кошторис на 2018 рік
           
20578161 Катюжанський ДНЗЯС"Лелеченя "
    (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
с.Катюжанка Вишгородський район Київська область
    (найменування міста, району, області)
Вид бюджету: місцевий          
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 01 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 1010 Надання дошкільної освіти). (грн.)
Найменування Код Усього на рік Разом
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 4120700,00 345600,00 4466300,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 4120700,00 X 4120700,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 345600,00 345600,00
-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 345600,00 345600,00
(розписати за підгрупами)        
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X 345600,00 345600,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X 0,00 0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 0,00 0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X 0,00 0,00
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 0,00
(розписати за підгрупами)        
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 25020200 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 X 0,00 0,00
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки 25020400 X 0,00 0,00
- інші надходження, у тому числі:   X 0,00 0,00
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   X    
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання)   X    
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   X    
  X ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 4120700,00 345600,00 4466300,00
Поточні видатки 2000 4120700,00 345600,00 4466300,00
Оплата праці 2110 2195200,00 0,00 2195200,00
Заробітна плата 2111 2195200,00 0,00 2195200,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 483000,00 0,00 483000,00
Використання товарів і послуг 2200 1442500,00 345600,00 1788100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 24200,00 0,00 24200,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 1500,00 0,00 1500,00
Продукти харчування 2230 518400,00 345600,00 864000,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 17400,00 0,00 17400,00
Видатки на відрядження 2250 10900,00 0,00 10900,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 870100,00 0,00 870100,00
Оплата теплопостачання 2271 771700,00 0,00 771700,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 23400,00 0,00 23400,00
Оплата електроенергії 2273 75000,00 0,00 75000,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00 0,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
           
Завідуюча       Верес Г.М.
      (підпис)   (ініціали і прізвище)
           
Головний бухгалтер       Дорошенко Г.М.
      (підпис)   (ініціали і прізвище)
           
М.П.*** 20.12.2017        
  (число, місяць, рік)        
 
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ -усього'.
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
           
           


 

Катюжанський дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Лелеченя"